31/01/2009

Ticedi i Eddie Izzard o'r diwedd, ond Ticketline yn rip-off

Dwi'n hapus ofnadwy mod i'n mynd i weld fy hoff gomediwr, Eddie Izzard, yn fyw o'r diwedd. Mae ei hiwmor swreal wedi fy nghracio fi i fyny ers blynyddoedd, a mae ei DVDs (a'r VHS o'i sioe gyntaf erioed, sydd ddim ar DVD) yn dal i fy chwalu i ddagrau o chwerthin afreolus, yn ddi-ffael. Rwan fod o'n teithio Prydain eto, ar ôl chwe mlynedd yn actio a theithio'i sioe lwyfan newydd yn yr Unol Daleithiau, rwyf wedi llwyddo i fachu'r cyfle i'w weld o'r diwedd.

Gan mod i ddim yn yfed rwan, dw i adra ar benwythnosau, gan amlaf, ac mi wyliais i raglen Jonathan Ross neithiwr, a dal ei gyfweliad efo Izzard, pryd y datgelodd fod ticedi i'w daith newydd yn mynd ar werth am 10 o'r gloch y bore heddiw.

Dyna lle'r o'n i, felly, yn swigio cegeidiau o goffi wrth glicio'r botwm 'Refresh' drosodd a throsodd ar fy mhorwr fel oedd deg o'r gloch yn agosau. Roedd fy llygad ar y dyddiad yn Lerpwl, nos Sadwrn y 21 o Hydref. Byddai noson allan yn y ddinas gynnes a chyfeillgar hon, ac aros mewn rhyw westy efo bar 24 awr, yn gwneud brec bach neis i fi a Rhian - yn enwedig pe byddai Lerpwl yn digwydd chwarae adref yr un diwrnod!

Trodd cloc bach y cyfrifiadur i ddeg o'r gloch, a gwasgais y llygoden eto. Cymerodd y porwr tua deg eiliad i ail-ddangos y dudalen. Roedd 'na draffig ar y safwe, yn amlwg, wrth i gannoedd o bobl eraill wneud yr union run peth â fi. Wedi i'r dudalen lwytho, clicias ar y linc prynu, ac mi gymerodd hyd at ddeg eiliad arall i'r dudalen nesaf lwytho. Ond myn uffarn i - roedd y dyddiad dan sylw wedi diflannu o'r rhestr, ynghyd ag un neu ddau o rai eraill! Mwya tebyg fod ugeiniau, os nad gannoedd wedi llwyddo i fynd drwyddo o fy mlaen ac, o bosib, roedd cannoedd o dicedi wedi eu cadw ymlaen llaw i bobl oedd wedi cysllylltu'n uniongyrchol â'r theatr ei hun.

Manceinion fyddai'r dewis rhesymol nesaf o ran pellter, ond mae'n gas gen i Fanceinion. Dwy noson ydw i wedi eu treulio yn y ddinas, pan es i i weld Cymru'n chwarae pel-droed yn erbyn Lloegr, chydig flynyddoedd yn ôl. Byth ers hynny, os dwi'n mynd i gig yn y lle, dwi'n dreifio adref yr un noson neu yn cael lifft efo rywun sydd yn dreifio. Afiach o ddinas anghyfeillgar ydw i wedi ei ffendio hi, a hyd yn oed pan dwi'n siarad efo Manceiniaid dwi'n gyfarfod o gwmpas y wlad, a nhwythau'n gofyn sut oeddyn yn cael y ddinas, a minnau'n cydnabod fod 'na ddigon o fywyd yn y lle a mod i wedi cael ambell i dafarn groesawus (fel tafarn ffans City), maen nhw'n synnu mod i wedi ffendio unrhyw beth yn dda am y lle o gwbl - ac yn dweud fod unrhyw un sy'n meddwl fod unrhyw beth yn gyfeillgar am Manceinion yn naif ofnadwy.

Stwffio Manceinion. Y CIA yng Nghaerdydd oedd fy ail ddewis, felly, ac mi lwyddais i gael dau diced yn syth. Roedd y dudalen yn llwytho'n sydyn, ac roedd hi'n dal ond yn llai na thri deg eiliad wedi deg o'r gloch, felly mi feddyliais fy mod i mewn am siawns dda o set yn y ffrynt (dim fod sioe Eddie Izzard yn cynnwys llawer o bantyr a heclo, jysd fe fyddai'n neis cael bod yn y ffrynt). Dau ddewis oedd yn y 'drop-down' - balcony neu ground floor. Hitiais y botwm llawr isaf, a gobeithio. Daeth neges i fyny i ddweud fod y ticedi'n cael eu cadw (mond i mi orffen y talu o fewn chydig funudau), ac mai ticedi i res M sêt 44 oeddan nhw. Doedd ond gobeithio fod rhain yn y ffrynt.

Ta waeth fel y trodd allan, mae'r ffycin things tua'r cefn, ym mloc 8 - sydd tua cefn yr ochr dde! Mae hyn wedi gneud i mi feddwl sut mae Ticketline yn rhannu'r ticedi allan. Ydio'n gynta i'r felin gaiff falu? Hynny ydi, y cyntaf i glicio sy'n cael y seti ffrynt, a gweithio tuag at yn ôl fel 'na? Neu ydyn nhw'n rhannu nhw allan yn random, fel loteri? Doeddwn i'n sicr ddim yn mynd i jansio canslo a thrio eto, beth bynnag. Y peth ydi, doedd 'na ddim opsiwn best available ar y dudalen archebu, ac roeddwn i''n bwcio'r ticedi tua hanner munud wedi deg. Un ai fod 'na alw mawr, a lot o'r seti gorau wedi'u bwcio ymlaen llaw, neu bod y system gan Ticketline yn rhannu seti ar hap.

Ta waeth - dydi hyn ddim yn broblam. Di'r lle ddim mor fawr â hynny, felly fyddwn ni ddim yn rhy bell o'r ffrynt beth bynnag. Fyddwn ni'n clywad Eddie yn iawn, a fydd dim angan sbinglas i'w weld o. Ond yr hyn sy'n pissio rhywun off, braidd, ydi'r prisiau mae Ticketline yn godi am y gwasanaeth gwerthu ticedi. Roedd y tocedi'n costio £30 fel oedd hi (rwan fod y 'ffwcsyn bach' yn un o champagne socialists Hollywood!), ac mi gododd Ticketline £4.75 yr un (£9.50!) ar y ticedi am service charge. Ac ar ben hynny wedyn, fe godon nhw £3.50 am ebostio'r ffycin things imi!

Does 'na neb yn disgwyl y gwasanaeth yma am ddim, ond mae prisiau Ticketline yn rip-off llwyr - yn enwedig y tâl am e-bostio awtomatig! Dylai hwnnw fod yn rhan o'r tâl gwasanaeth, onid ddim?

Nid dyma'r tro cyntaf i mi deimlo'n ddig efo Ticketline, ac nid y tro cyntaf i mi addo i beidio iwsio'r ffycars eto. Dydi eu gwasanaeth gadael i chdi wybod am ddyddiadau gan dy hoff artistiaid jesd ddim yn gweithio o gwbl. Y tro cyntaf i mi wybod am daith The Killers, er engraifft, oedd pan welis i adolygiad o'u gig mewn papur dydd Sul (er, dwi'n falch mod i wedi eu methu nhw achos mae eu stwff newydd nhw'n ffycin shit!). Ac o ran y tâl gwasanaeth a phostio, dw i wedi cael bargen llawer decach gan gwmniau eraill.

Ond y peth oedd, y tro yma, dim ond un safle arall oedd yn gwerthu ticedi taith Izzard (heb gyfri'r safleodd third party oedd eisoes yn gwerthu'r ticedi oedd y bobol oedd wedi bwcio ymlaen llaw o'r theatrau yn eu gwerthu!), allwn i ei ffendio. Ei henw ydi Ents24.com, a honno nes i ddefnyddio. Y broblem oedd mai gweithio drwy Ticketline oedd hi! A dyna fi wedi fy nal. Eto!

2 comments:

Anonymous said...

Gobeithio bod y gig yn un da. O, ac Imbolc Hapus!

y prysgodyn said...

ac i chditha gyfaill